Điều khoản sử dụng Ladifire

Các Điều khoản dịch vụ này (Thỏa thuận hợp đồng trực tuyến) là một thỏa thuận pháp lý giữa Bạn với tư cách là người dùng và Ladifire , một công ty cổ phần được đăng ký theo Luật pháp Việt Nam ,có địa chỉ đăng ký tại Số Nhà 299 ngách 1 Ngõ 236 Hoàng Quốc Việt. Phường cổ Nhuế 1. Bắc từ liêm Hà Nội Việt Nam (Ladifire, hoặc "Chúng tôi” Của chúng tôi” hoặc “Chúng ta”), chi phối quyền hạn chế, không độc quyền và có thể chấm dứt của bạn đối với việc sử dụng Trang web và dịch vụ Ladifire như được định nghĩa ở đây. Bằng cách nhấp vào nút "Bắt đầu sử dụng Ladifire" hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này.

Nếu Bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, Bạn không được đăng ký Tài khoản và sẽ không sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Trang web nào. Khi đồng ý với Thỏa thuận này, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc Thỏa thuận này, hiểu nó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của nó.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn thông báo trước về các sửa đổi qua email đến email liên quan đến Tài khoản của bạn và bằng cách đăng thông báo bằng văn bản trên Trang web của chúng tôi và Bạn đồng ý rằng điều này sẽ tạo thành thông báo đầy đủ về vấn đề này. Tất cả các điều khoản được sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào đầu ngày Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ hoặc 30 ngày theo lịch sau khi chúng được đăng lần đầu trên Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận, như đã sửa đổi.

1. Định nghĩa

Tài khoản của người khác có nghĩa là một tài khoản với Ladifire để sử dụng Dịch vụ;

Thỏa thuận của Hiệp hội có nghĩa là các Điều khoản dịch vụ này, bao gồm mọi phụ lục kèm theo, tạo thành một phần không thể tách rời và trong tổng thể của chúng, chi phối mối quan hệ của bạn với Ladifire;

Luật áp dụng Luật của Viêt Nam , nơi Ladifire được hợp nhất và Quy định (EU) 2016/679, Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và bất kỳ luật nào khác có thể áp dụng theo thời gian;

Thông tin bảo mật của Bí mật, có nghĩa là tất cả thông tin do Bạn hoặc chúng tôi cung cấp (Bên tiết lộ của nhóm Tiết kiệm), cho bên kia (Bên nhận của Đảng Nhận), dù bằng miệng hay bằng văn bản, thông tin nào được chỉ định là bí mật. Với điều kiện là cho tất cả các mục đích và mục đích, Thông tin Bí mật sẽ không được hiểu là bao gồm bất kỳ thông tin nào (a) được biết công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc sau đó được biết đến công khai mà không có lỗi của Bên nhận; (b) được phát hiện hoặc tạo ra bởi Bên nhận trước khi tiết lộ bởi Bên tiết lộ; (c) được Bên nhận nhận được thông qua các phương tiện hợp pháp khác với từ Đại diện của Bên tiết lộ hoặc Đại diện của Bên tiết lộ; hoặc (d) được tiết lộ bởi Bên nhận với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên tiết lộ;

Dữ liệu dữ liệu có nghĩa là nội dung, dữ liệu cá nhân, thông tin, bí quyết và thông tin bí mật liên quan đến doanh nghiệp của bạn, một số thông tin có thể không được công khai, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin kỹ thuật và thương mại liên quan đến Bạn hoặc bất kỳ công ty mẹ nào của bạn hoặc các công ty con, kinh doanh, hệ thống, quy trình, phần mềm và dịch vụ, tùy theo từng trường hợp;

Quyền sở hữu trí tuệ của người Hồi giáo có nghĩa là bản quyền, bao gồm các quyền về đạo đức và liên quan, quyền sử dụng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học, thiết kế, cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ tác phẩm được bảo vệ bản quyền nào, tên thương mại, định danh doanh nghiệp được bảo vệ, bằng sáng chế, mô hình tiện ích và thương hiệu và tất cả các quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ khác, trong từng trường hợp, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, hiện đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại, hiện tại hoặc trong tương lai, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới;

Kiến thức về cách thức có nghĩa là không có ý nghĩa, kiến ​​thức, kinh nghiệm, công thức, nghiên cứu, quy trình, nghiên cứu, báo cáo, dữ liệu và thiết kế được phát triển bởi và / hoặc thuộc sở hữu của bạn;

Dữ liệu cá nhân của Nhật Bản có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng; một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của người tự nhiên đó;

Dịch vụ / sv có nghĩa là phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) do Ladifire cung cấp và có nhiều tài nguyên bao gồm nhưng không giới hạn ở bản đồ nhiệt, bản ghi khách truy cập, kênh và phân tích biểu mẫu, thăm dò phản hồi, khảo sát và các chức năng khác được phát triển và giới thiệu bởi Ladifire theo thời gian và như được mô tả thêm trên Trang web trong Chuyến tham quan sản phẩm của chúng tôi;

Trang web của s / có nghĩa là trang web Ladifire.com, ngoài bất kỳ trang phụ nào được tích hợp trong trang web này;

Kế hoạch đăng ký của Nhật Bản có nghĩa là một trong những gói thuê bao khác nhau mà bạn có thể sử dụng Dịch vụ như được mô tả thêm trong Chuyến tham quan sản phẩm của chúng tôi;

Thời hạn đăng ký của Nhật Bản có nghĩa là khoảng thời gian đăng ký Dịch vụ sẽ được Ladifire cung cấp cho Bạn, tùy theo việc bạn tuân thủ các nghĩa vụ được thực hiện theo Thỏa thuận này;

Bên thứ ba / ies, có nghĩa là bất kỳ người nào, dù hợp pháp hay tự nhiên, không phải là Bạn cũng không phải Ladifire;

Thời gian dùng thử có nghĩa là Ladifire có nghĩa là quyền truy cập miễn phí được cung cấp cho Bạn bởi Ladifire trong một khoảng thời gian giới hạn và được thiết lập cho Dịch vụ, được cấp theo quyết định riêng của Ladifire, quyền truy cập có thể bị Ladifire thu hồi bất cứ lúc nào mà không cần bất kỳ thông báo trước;

Bạn có thể có nghĩa là một người, dù là tự nhiên hay hợp pháp, hoạt động trong quá trình giao dịch hoặc kinh doanh và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản trong Thỏa thuận này.

2. Đăng ký, truy cập và tiết lộ tài khoản

2.1. Để sử dụng Trang web và hưởng lợi từ Dịch vụ của chúng tôi, Bạn phải tạo Tài khoản bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký, bằng cách cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin bắt buộc và kích hoạt hộp kiểm Tôi chấp nhận hộp kiểm Điều khoản dịch vụ và nhấp vào "Bắt đầu sử dụng Ladifire " cái nút. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký và để thông tin đó chính xác và cập nhật trong suốt quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình và không được tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn phát sinh từ việc bạn không giữ thông tin đăng nhập của bạn an toàn và bảo mật.

2.2. Nếu Bạn đang sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho và nhân danh pháp nhân, bạn có thể làm như vậy bằng cách tạo một Tài khoản riêng với Ladifire hoặc bằng cách thêm một trang web tổ chức mới vào Tài khoản hiện tại của bạn. Bất kỳ Tài khoản riêng biệt hoặc trang web tổ chức mới nào trong Tài khoản hiện tại của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này và như được nêu chi tiết hơn trong điều 2.6 dưới đây. Nếu Bạn đang sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho và nhân danh pháp nhân, Bạn sẽ, và sẽ được coi là được trao quyền bởi và / hoặc được ủy quyền hợp pháp cho và thay mặt cho pháp nhân đó và Bạn và pháp nhân sẽ được cùng và nghiêm khắc tuân theo Thỏa thuận này. Nếu Bạn không còn là đại diện được ủy quyền hợp pháp của pháp nhân, Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Ladifire, trong trường hợp đó, pháp nhân sẽ vẫn phải tuân theo Thỏa thuận và pháp nhân sẽ tiếp tục thông báo cho Ladifire về người được ủy quyền mới Tiêu biểu. Cho đến khi một đại diện ủy quyền mới được thông báo cho Ladifire, Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm như đã nói ở trên. Ladifire sẽ không chịu trách nhiệm nếu một người không có quyền lực cần thiết / người không được ủy quyền hợp lệ tham gia Thỏa thuận này cho và thay mặt cho một pháp nhân.

2.3. Chúng tôi bảo lưu quyền cho chúng tôi, nhà thầu của chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi, sau khi có được sự đồng ý trước của bạn, để truy cập Tài khoản của bạn và thông tin mà bạn đã cung cấp cho các mục đích hỗ trợ, bảo trì và phục vụ hoặc vì bất kỳ lý do liên quan đến bảo mật, kỹ thuật hoặc thanh toán nào.

2.4. Bạn có trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình và duy trì bảo mật thông tin và mật khẩu người dùng của bạn. Bạn cũng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ladifire về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc vi phạm thông tin hoặc mật khẩu tài khoản của bạn. Trong trường hợp tổn thất đó không được gây ra do sơ suất thô sơ, hành vi sai trái cố ý, lừa đảo hoặc đức tin xấu của Ladifire, Ladifire sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn, hoặc có hoặc không có kiến ​​thức của bạn. Trong phạm vi được Luật áp dụng cho phép, Bạn phải chịu mọi chi phí, bao gồm phí sử dụng và tiền phạt, lệ phí, bản án dân sự và phí luật sư hợp lý cho việc bạn không cố ý hoặc sơ suất để bảo vệ thông tin mật khẩu và người dùng và / hoặc thông báo kịp thời cho Ladifire về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn hoặc vi phạm thông tin hoặc mật khẩu Tài khoản của bạn.

2.5. Nếu bạn là:

  • một công ty mẹ sở hữu cổ phần đa số (51% trở lên) trong một công ty con hoặc pháp nhân khác; hoặc là
  • một công ty con hoặc pháp nhân khác, thuộc sở hữu của một công ty mẹ sở hữu cổ phần đa số (51% trở lên); và
  • muốn gia hạn Thỏa thuận này cho công ty mẹ của bạn hoặc các công ty con của bạn, tùy theo từng trường hợp, Bạn có thể làm như vậy bằng cách tạo một Tài khoản riêng với Ladifire hoặc bằng cách thêm một trang web tổ chức mới vào Tài khoản hiện tại của bạn. Bất kỳ Tài khoản riêng biệt hoặc trang web tổ chức mới nào trong Tài khoản hiện tại của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này.

2.6. Trong trường hợp có thể, công ty mẹ hoặc công ty con của bạn sẽ được coi là người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này với các quyền và nghĩa vụ tương tự được quy định cho Bạn và Ladifire theo Thỏa thuận này và sẽ chịu mọi trách nhiệm và nghĩa vụ như thể công ty mẹ hoặc công ty con như vậy, tùy theo từng trường hợp, là Bạn.

3. Mức độ dịch vụ

3.1. Phạm vi của (các) Dịch vụ mà Bạn có thể có quyền truy cập có thể phụ thuộc vào Kế hoạch đăng ký có liên quan, Thời hạn đăng ký và thanh toán phí dịch vụ tương ứng và kịp thời cho Ladifire.

4. Đăng ký

4.1. Chúng tôi cung cấp một số gói đăng ký khác nhau cho các dịch vụ của chúng tôi. Kế hoạch hạn đăng ký áp dụng tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Gói đăng ký của bạn được chọn trong quá trình đăng ký tài khoản của bạn và bạn có thể chọn thay đổi gói của mình bất cứ lúc nào. Thông tin về các gói tiêu chuẩn của chúng tôi có thể được tìm thấy trên trang Giá của chúng tôi. Tất cả các khoản phí được trích dẫn trên trang web của chúng tôi không bao gồm thuế VAT hoặc bất kỳ khoản thuế nào khác có thể được áp dụng trong phạm vi quyền hạn của bạn. Để biết thêm thông tin về Gói đăng ký của chúng tôi, vui lòng Liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp Đăng ký của mình bất cứ lúc nào trong Thời hạn đăng ký của bạn, theo đó chúng tôi sẽ áp dụng các khoản phí tương ứng trên cơ sở pro-rata.

4.2. Theo Điều khoản đăng ký hiện tại của bạn, Chúng tôi có quyền sửa đổi Kế hoạch đăng ký và / hoặc Thời hạn đăng ký bất cứ lúc nào hoặc đưa ra các khoản phí mới và / hoặc mức hoặc mức phí đăng ký. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn ba mươi (30) ngày theo lịch Thông báo bằng văn bản trước khi bạn có quyền hủy đăng ký hoặc thay đổi Gói đăng ký hiện tại của mình, nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi này.

5. Thời hạn đăng ký và gia hạn

5.1. Giai đoạn thử nghiệm. Thời hạn của thời gian dùng thử được chỉ định trong quá trình tạo Tài khoản. Vào cuối thời gian dùng thử, Bạn sẽ được nhắc nhập chi tiết thanh toán của mình nếu Bạn chưa làm như vậy. Nếu bạn đã cập nhật chi tiết thanh toán của mình, thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của bạn sẽ được tự động tính phí vào ngày thanh toán được hiển thị trên phần thanh toán được liên kết với Tài khoản của bạn trên Trang web của chúng tôi.

5.2. Thời hạn gia hạn. Trừ khi Ladifire được thông báo bằng văn bản ít nhất ba doanh nghiệp (3) ngày trước khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện tại của bạn (hoặc bất kỳ Điều khoản gia hạn tiếp theo nào) mà bạn không có ý định gia hạn đăng ký của mình, Bạn sẽ được đăng ký tự động gia hạn chu kỳ cho cùng một thuật ngữ khi kết thúc Thời hạn đăng ký (Thời hạn đổi mới của Gia đình). Điều này áp dụng cho tất cả các Gói đăng ký liên quan đến thanh toán và hoạt động như nhau cho cả gia hạn hàng tháng và hàng năm. Bất kỳ thông báo bằng văn bản nào về ý định không gia hạn của bạn sẽ được cung cấp cho địa chỉ email sau: support@Ladifire.com. Email phải đến từ chủ sở hữu Tài khoản Ladifire đã đăng ký.

6. Chấm dứt

6.1. Bạn hoặc Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì lý do vi phạm nghiêm trọng bởi bên kia của các điều khoản trong Thỏa thuận này, nếu bên mặc định không khắc phục vi phạm tài liệu đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo vi phạm từ bên không mặc định. Ngoài ra, chúng tôi có thể chấm dứt ngay Thỏa thuận này nếu Bạn: (i) chấm dứt các hoạt động kinh doanh của bạn hoặc mất khả năng thanh toán; (ii) thừa nhận bằng văn bản về việc không có khả năng thanh toán các khoản nợ của bạn khi chúng đáo hạn; (Iii) thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích của các chủ nợ; (iv) trở thành đối tượng kiểm soát trực tiếp của người ủy thác, người nhận hoặc cơ quan tương tự; hoặc (v) không thanh toán các khoản phí khi đến hạn theo Kế hoạch đăng ký của bạn. Trong trường hợp Thỏa thuận này bị chấm dứt vì lý do vi phạm tài liệu chưa được xử lý của bạn, Bạn đồng ý, mà không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của chúng tôi, để thanh toán tất cả các khoản phí còn lại phải trả trong suốt thời hạn còn lại của Điều khoản của bạn.

6.2. Trong trường hợp Thỏa thuận này bị chấm dứt vì lý do của bạn do vi phạm tài liệu chưa được xử lý của chúng tôi, Bạn sẽ được hoàn trả tất cả các khoản phí trước đây cho chúng tôi kể từ ngày chấm dứt cho đến khi kết thúc Thời hạn đăng ký.

6.3. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách yêu cầu Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa và bị xóa trong khi đăng nhập vào Dịch vụ. Ladifire cũng có thể chấm dứt Quyền sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ của bạn có hoặc không có lý do bất cứ lúc nào. Ladifire sẽ thông báo cho bạn qua email đến tài khoản email đã đăng ký của bạn nếu chúng tôi chấm dứt tài khoản của bạn. Nghĩa vụ của bạn để thanh toán các khoản phí và lệ phí tích lũy tính đến ngày chấm dứt, sẽ tồn tại khi có bất kỳ chấm dứt Thỏa thuận này. Trong trường hợp có bất kỳ chấm dứt Thỏa thuận này, các hạn chế đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ như quy định tại Khoản 7 và các bảo đảm của chúng tôi như quy định tại Khoản 10 sẽ tồn tại khi chấm dứt như vậy.

6.4. Khi hết hạn Đăng ký hoặc chấm dứt, bất kể khi nào, Kế hoạch đăng ký của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và do đó, Bạn có thể sử dụng phiên bản Dịch vụ miễn phí.

7. Giấy phép hạn chế

7.1. Theo Thỏa thuận này, Ladifire cấp cho Bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web và / hoặc truy cập Dịch vụ dưới dạng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cho doanh nghiệp và thương mại sử dụng theo các điều khoản khác của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý không bán lại bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bạn không được chuyển nhượng, cho thuê, cấp phép phụ, sửa đổi, thiết kế ngược, dịch ngược hoặc phân tách Trang web và / hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bạn không được sao chép, điều chỉnh, thay đổi, sửa đổi, dịch hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của Trang web và / hoặc Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Ladifire. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho mục đích bất hợp pháp hoặc để truyền thông tin có thể được phân loại là bất hợp pháp, bôi nhọ, lạm dụng, tục tĩu hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào, kể cả Quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

7.2. Bạn sẽ không cho phép các bên thứ ba sử dụng Dịch vụ, ngoại trừ các điều khoản 2.5 và 2.6 ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng chung thông qua kết nối mạng, ngoại trừ theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

7.3. Để bảo vệ Quyền Sở hữu Trí tuệ đối với Dịch vụ, Bạn không được phá vỡ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng hoặc biện pháp công nghệ nào trong Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ, bao gồm kết hợp với mọi thiết bị, chương trình hoặc dịch vụ được thiết kế để phá vỡ mọi biện pháp công nghệ đã triển khai, trong nỗ lực kiểm soát quyền truy cập hoặc quyền đối với tệp nội dung hoặc tác phẩm khác được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ luật pháp

7.4. Bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào như chi tiết ở trên sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và sẽ nhắc chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi, ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn. Bất kỳ vi phạm Điều khoản này sẽ khiến Bạn phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Ladifire phải chịu.

8. Quyền sở hữu

8.1. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trên Trang web và / hoặc Dịch vụ và bất kỳ nội dung nào trong đó là tài sản độc quyền của Ladifire. Trừ khi có quy định khác, Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng hạn chế của bạn và nếu Bạn sao chép hoặc tải xuống bất kỳ thông tin nào từ Trang web và / hoặc Dịch vụ này, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không xóa hoặc làm mờ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo hoặc truyền thuyết nào khác có trong bất kỳ thông tin nào như vậy.

8.2. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, giấy phép, khung, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc Dịch vụ thu được từ Trang web và / hoặc Dịch vụ, ngoại trừ các mục đích được cung cấp rõ ràng ở đây, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ladifire.

8.3. Ngoại trừ các Quyền sở hữu trí tuệ đã được sở hữu, đăng ký hoặc trao cho Tên của bạn hoặc các Quyền sở hữu trí tuệ được tạo bởi hoặc cho Bạn trong suốt thời gian của Thỏa thuận này, tất cả các nhãn hiệu Ladifire, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo và các loại khác Quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Trang web và Dịch vụ là độc quyền của Ladifire. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trên Trang web và Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài được cho phép trong Thỏa thuận này, hoặc được ủy quyền bằng văn bản của Ladifire, sẽ bị nghiêm cấm.

8.4. Tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và logo của bạn là độc quyền của Bạn. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Ladifire dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài được cho phép trong Thỏa thuận này hoặc được ủy quyền bằng văn bản của Bạn đều bị nghiêm cấm.

8,5. Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Ladifire sẽ có quyền truy cập vào một số Dữ liệu của bạn. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong Dữ liệu là tài sản độc quyền của bạn, trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận này.

8.6. Ladifire không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, đóng khung, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Dữ liệu của bạn thuộc về Bạn, ngoại trừ mục đích cung cấp dịch vụ thực hiện các Dịch vụ được cung cấp rõ ràng trong tài liệu này mà không cần bất kỳ nhu cầu phê duyệt hoặc chấp thuận nào trước đó từ Bạn.

8.7. Để tránh nghi ngờ, Ladifire sẽ giữ bí mật Dữ liệu của bạn và bảo mật Thông tin Bí mật của bạn một cách nghiêm ngặt nhất. Về mặt này, Ladifire sẽ không tiết lộ hoặc cho phép tiết lộ Dữ liệu của bạn cho bất kỳ người trái phép nào và sẽ chỉ sử dụng hạn chế đến mức cần thiết cho Ladifire để thực hiện Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, tất cả các quyền như vậy đối với Ladifire sử dụng Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được cấp trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này và theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

8.8. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Ladifire có thể tiết lộ bất kỳ Dữ liệu nào nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thi hành Thỏa thuận này; (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung và / hoặc Dữ liệu nào của bạn vi phạm quyền của Bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Ladifire, Trang web, Dịch vụ, người dùng và công chúng.

8,9. Trong trường hợp Bạn cung cấp cho Ladifire bất kỳ phản hồi, đề xuất, nhận xét hoặc cải tiến nào liên quan đến Trang web và / hoặc Dịch vụ, Bạn sẽ cấp cho Ladifire một quyền và giấy phép miễn phí không thể hủy bỏ, cấp phép và bản quyền để sử dụng, sao chép, tiết lộ, cấp phép và phân phối các phản hồi, đề xuất, nhận xét hoặc cải tiến đó dưới bất kỳ hình thức nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào, dưới bất kỳ hình thức nào, đối với Bạn. Không có gì trong Thỏa thuận này được hiểu là một hạn chế đối với Ladifire để sử dụng, phát triển và tiếp thị bất kỳ Dịch vụ nào kết hợp với phản hồi, đề xuất, nhận xét hoặc cải tiến mà bạn đã cung cấp.

8.10. Để tránh nghi ngờ, tất cả các quyền như vậy đối với Ladifire sử dụng Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được cấp trong suốt thời gian của Thỏa thuận này.

9. Thông tin bí mật

9.1. Người nhận Thông tin Bí mật (Bên nhận của Liên nhận) sẽ giữ và duy trì Thông tin Bí mật một cách bảo mật nghiêm ngặt cho lợi ích duy nhất và duy nhất của bên kia (cho mục đích của phần này, Bên tiết lộ của Đảng Tiết lộ). Bên nhận sẽ đảm bảo hạn chế quyền truy cập vào Thông tin bí mật cho nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba của mình theo yêu cầu về mặt thương mại và hợp lý và sẽ yêu cầu những người đó ký và tuân thủ các hạn chế không tiết lộ ít nhất là bảo vệ như trong Thỏa thuận này. Bên nhận sẽ không, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên tiết lộ, sử dụng cho lợi ích riêng của Bên nhận, xuất bản, sao chép hoặc tiết lộ cho người khác hoặc cho phép người khác sử dụng vì lợi ích của họ hoặc gây bất lợi cho Bên tiết lộ , bất kỳ thông tin bí mật. Bên nhận sẽ trả lại cho Bên tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào và tất cả các hồ sơ, ghi chú và các tài liệu bằng văn bản, in hoặc hữu hình khác liên quan đến Thông tin bí mật ngay lập tức khi Bên tiết lộ yêu cầu bằng văn bản.

10. Bảo hành

10.1. Ladifire bảo đảm và đại diện cho Bạn rằng:
  1. Quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả bản quyền, nhãn hiệu, quyền thiết kế, nhãn hiệu dịch vụ, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) trong bất kỳ tài liệu nào do Ladifire cung cấp như một phần của Trang web và / hoặc Dịch vụ không, theo hiểu biết tốt nhất của Ladifire, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba khi được sử dụng theo Thỏa thuận này;
  2. Ladifire sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu của bạn theo Thỏa thuận này, bao gồm cả phụ lục của nó; và
  3. Ladifire tuyên bố và bảo đảm với Bạn rằng họ có tất cả các quyền và thẩm quyền cần thiết để tham gia Thỏa thuận gốc và bất kỳ Hợp đồng bổ sung nào để thực hiện Dịch vụ.

10.2. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành áp dụng cho Bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý cung cấp và duy trì chính sách bảo mật đầy đủ về mặt pháp lý, tiết lộ chính xác các thực tiễn của Bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm xác định xem Bạn có tuân theo bất kỳ luật hoặc quy định về quyền riêng tư cụ thể nào của ngành hay không, bao gồm nhưng không giới hạn trong Đạo luật về trách nhiệm giải trình và trách nhiệm bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật Gramm-Leach Bliley (GLBA), Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Đạo luật (COPPA), Đạo luật về quyền riêng tư và quyền riêng tư trong giáo dục gia đình (FERPA) hoặc bất kỳ luật nào liên quan đến quyền riêng tư của bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập hoặc các luật khác có thể áp dụng cho Bạn và để xác định xem Dịch vụ của chúng tôi có phù hợp để bạn sử dụng trong ánh sáng không của ứng dụng hoặc ứng dụng tiềm năng của bất kỳ luật hoặc quy định như vậy. Nếu Bạn phải tuân theo luật hoặc quy định cụ thể, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ tuân theo các luật hoặc quy định đó. Ladifire sẽ không chịu trách nhiệm về việc Bạn không cung cấp chính sách bảo mật đầy đủ về mặt pháp lý hoặc nếu Dịch vụ của chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu được áp đặt bởi bất kỳ luật hoặc quy định về quyền riêng tư nào mà bạn phải tuân theo.

10.3. Nếu Bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc có bất kỳ khách truy cập nào trong EEA, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sử dụng Dịch vụ theo GDPR, bao gồm cả Bạn:

  1. sẽ mô tả rõ ràng bằng văn bản về cách bạn dự định sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào được xử lý, bao gồm cả việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã phát triển một số từ ngữ mô hình Bạn có thể sử dụng cho việc này (vui lòng tìm lời khuyên từ chính tư vấn của bạn trước khi sử dụng!); đã tuân thủ và sẽ tuân thủ, với tất cả các quy định, cũng như bảo vệ dữ liệu, giao tiếp điện tử và luật riêng tư áp dụng; đã xử lý tất cả Dữ liệu liên quan đến bất kỳ cá nhân nào tuân thủ tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu; và
  2. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi mọi tổn thất, bao gồm cả phí luật sư, do việc
  3. bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong những bảo đảm này;
  4. Bạn cũng đồng ý rằng, nếu áp dụng cho Bạn, Bạn đã ký Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi.

10,4. Bạn đồng ý, liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ, để tuân thủ tất cả các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất hiện hành. Bạn đảm bảo rằng bạn không ở trong một quốc gia bị trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không nằm trong danh sách những người bị xử phạt. Bạn cũng đảm bảo rằng Bạn sẽ không mua Dịch vụ bằng cách sử dụng tiền từ một quốc gia bị trừng phạt

11. Hạn chế

11.1. Trong mọi trường hợp, Ladifire, chủ sở hữu, nhà cung cấp hoặc bất kỳ chủ sở hữu, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và / hoặc đại lý nào của họ phải chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào về bất kỳ hậu quả trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, mẫu mực hoặc trừng phạt nào khác thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lợi nhuận hoặc doanh thu bị mất, gián đoạn, mất chương trình hoặc thông tin khác hoặc bất kỳ tổn thất tiền điện tử nào khác) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ (i) Việc bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web và / hoặc Dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được phân phối trên hoặc được cung cấp thông qua Trang web và / hoặc Dịch vụ, (ii) cho bất kỳ sự thất bại hoặc gián đoạn nào của Trang web và / hoặc Dịch vụ; cho dù phát sinh do lỗi, thiếu sót, mất dữ liệu, lỗi, vi rút, gián đoạn hoặc chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi Ladifire hoặc các nhà cung cấp của nó đã được thông báo rõ ràng về khả năng thiệt hại như vậy.

11.2. Trong mọi trường hợp và không ảnh hưởng đến điều trên, tổng trách nhiệm tổng hợp tối đa của Ladifire theo Thỏa thuận này, bao gồm mọi phụ lục theo đây, hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ phần nào hoặc tất cả Trang web hoặc Dịch vụ, nội dung hoặc tài liệu người dùng trong mọi cách sẽ không vượt quá phí thuê bao hàng tháng của bạn.

12. Giữ dữ liệu

12.1. Ladifire cam kết lưu trữ dữ liệu một cách an toàn thay mặt cho khách hàng của chúng tôi theo Kế hoạch đăng ký và khung thời gian tương ứng với từng Gói đăng ký. Tất cả dữ liệu vượt quá khung thời gian đã nêu sẽ được xóa thường xuyên và tự động khỏi hệ thống của chúng tôi.

12.2. Bạn xác nhận và chấp nhận rằng Ladifire không cung cấp bất kỳ dịch vụ lưu trữ hoặc sao lưu nào và có thể xóa Dữ liệu không còn được sử dụng và vượt quá các khung thời gian được quy định trong Kế hoạch đăng ký hiện hành. Ladifire rõ ràng từ chối mọi nghĩa vụ liên quan đến việc lưu trữ, lưu trữ và sao lưu dữ liệu.

13. Giả định rủi ro

13.1. Bạn chỉ sử dụng Internet với rủi ro của riêng bạn và tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Mặc dù Ladifire đã nỗ lực để tạo ra Trang web và Dịch vụ an toàn và đáng tin cậy, Ladifire không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào ngoài tầm kiểm soát của mình. Ladifire sẽ không chịu trách nhiệm cho các gián đoạn hoặc thiếu sót trong các dịch vụ Internet, mạng hoặc lưu trữ. Bạn chịu rủi ro duy nhất và đầy đủ khi sử dụng Trang web và Dịch vụ.

13.2. Bạn tuyên bố rằng Bạn biết rằng do tính chất toàn cầu của Internet và World Wide Web, Trang web và / hoặc Dịch vụ có sẵn trực tuyến và thường có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới bất cứ lúc nào. Truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc trong một số khu vực pháp lý nhất định. Việc truy cập và sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn và Bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực pháp lý của bạn và mọi quyền tài phán mà Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc địa phương về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận trong bất kỳ nội dung được tạo nào.

14. Liên kết

14.1. Trang web và / hoặc Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến một số trang web, tài liệu hoặc nội dung được phát triển bởi Bên thứ ba. Ladifire đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến Trang web và / hoặc Dịch vụ của mình và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ tài liệu được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Ladifire của tài liệu đó và Ladifire sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ liên kết nào có trong đó. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu liên kết như vậy sẽ có nguy cơ của riêng bạn. Ladifire bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, ngừng liên kết với bất kỳ tài liệu nào khác bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

15. Quảng cáo

15.1. Trừ khi bạn rút lại một cách cụ thể sự đồng ý của bạn đối với điều khoản này bằng cách gửi email tại Legal@Ladifire.com, Bạn thừa nhận và đồng ý với Ladifire sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo và tên thương mại nào của bạn để xác định Bạn là người dùng / khách hàng của Ladifire trên Trang web của Ladifire và / hoặc Dịch vụ, ngoài bất kỳ tài liệu tiếp thị nào khác.

16. Thực thi bảo mật

16.1. Việc sử dụng trái phép hoặc cố gắng sử dụng trái phép bất kỳ Trang web và / hoặc Dịch vụ nào có thể dẫn đến việc chúng tôi bị truy tố hình sự và / hoặc truy tố dân sự. Để bảo vệ bạn, Chúng tôi có quyền xem, theo dõi và ghi lại hoạt động trên Trang web và / hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc cho phép thêm từ Bạn, trong phạm vi tối đa được Luật áp dụng cho phép và chỉ tuân theo Thỏa thuận này. Quyền này mở rộng để chúng tôi xem xét hoạt động theo dõi và chi tiết liên quan đến các vi phạm đã khiếu nại của Bạn. Bất kỳ thông tin nào có được bằng cách theo dõi, xem xét hoặc ghi lại đều phải được xem xét bởi các tổ chức thực thi pháp luật liên quan đến việc điều tra hoặc truy tố các hoạt động tội phạm có thể có trên bất kỳ Trang web và / hoặc Dịch vụ nào.

17. Độ bền

17.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được tìm thấy, bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán, không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được giới hạn trong phạm vi tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này có hiệu lực ở mức tối đa có thể.

18. Bồi thường

18.1. Nghĩa vụ bồi thường của chúng tôi: Chúng tôi đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Bạn vô hại và chống lại mọi khiếu nại do Bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba phát sinh trực tiếp từ việc bạn sử dụng Dịch vụ theo quy định của bạn các điều khoản của Thỏa thuận này. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại nào (i) phát sinh từ hoặc liên quan đến Dữ liệu của bạn (ii) đối với việc bạn vi phạm bất kỳ Luật áp dụng nào; (iii) Vi phạm của bạn, dù bị cáo buộc hay thực tế, về bất kỳ quyền của Bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

18.2. Nghĩa vụ bồi thường của bạn: Bạn sẽ bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ Ladifire, bao gồm bất kỳ công ty con, cán bộ, chủ sở hữu, đối tác, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, công ty con, cổ đông, nhà cấp phép, nhà cung cấp và các đối tác khác của họ ), ở mức tối đa được phép, đầy đủ và vĩnh viễn và bằng chi phí của bạn, từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, chi phí, chi phí, nghĩa vụ, tổn thất hoặc thiệt hại nào, ngoại trừ thiệt hại gián tiếp và tổn thất do hậu quả có thể phát sinh từ (i ) Việc bạn sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có được thông qua Trang web và Dịch vụ; (ii) Việc bạn sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ không phù hợp với Thỏa thuận này; và (iv) Vi phạm của bạn, cho dù bị cáo buộc hay thực tế, về bất kỳ quyền của Bên thứ ba nào.

18.3. Thủ tục bồi thường: Các nghĩa vụ bồi thường tương ứng của các bên ở trên được quy định dựa trên: (a) các bên được bồi thường đưa ra thông báo bằng văn bản cho bên yêu cầu bồi thường, ngoại trừ việc không cung cấp thông báo kịp thời sẽ chỉ giới hạn nghĩa vụ bồi thường trong phạm vi bồi thường. đảng bị định kiến ​​bởi sự chậm trễ hoặc thất bại; (b) bên bồi thường có toàn quyền và toàn quyền đối với việc bảo vệ và giải quyết khiếu nại; (c) các bên được bồi thường có liên quan cung cấp hỗ trợ liên quan đến việc bảo vệ và giải quyết khiếu nại (miễn là việc giải quyết không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào bằng hoặc bất kỳ sự thừa nhận trách nhiệm nào, cho dù là dân sự hay hình sự, về phía bất kỳ của các bên được bồi thường), vì bên bồi thường có thể yêu cầu một cách hợp lý; và (d) các bên được bồi thường, tuân thủ bất kỳ thỏa thuận giải quyết hoặc lệnh tòa nào liên quan đến khiếu nại. Bên bồi thường sẽ bồi thường cho các bên được bồi thường chống lại: (i) tất cả các thiệt hại, chi phí và luật sư về phí cuối cùng được trao cho bất kỳ ai trong số họ đối với bất kỳ khiếu nại nào; (ii) tất cả các chi phí tự trả (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do bất kỳ ai trong số họ chịu liên quan đến việc bảo vệ khiếu nại (trừ phí luật sư và chi phí phát sinh mà không có sự đồng ý của bên bồi thường sau khi họ chấp nhận biện hộ của yêu cầu đó); và (iii) tất cả các khoản tiền mà bên bồi thường đã đồng ý thanh toán cho bất kỳ bên thứ ba nào để giải quyết mọi khiếu nại phát sinh theo Khoản này và được giải quyết bởi bên bồi thường hoặc với sự chấp thuận của bên đó.

18.4. Biện pháp khắc phục vi phạm: Nếu bạn bị cấm hoặc bị cấm sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc một phần trong số đó dựa trên khiếu nại vi phạm Sở hữu trí tuệ của bên thứ ba được bảo vệ theo nghĩa vụ bồi thường của chúng tôi theo Điều khoản trên, thì chúng tôi sẽ, với chi phí và tùy chọn duy nhất của chúng tôi, hoặc: (a) có được cho Bạn quyền sử dụng các phần được cho là vi phạm của Dịch vụ; (b) sửa đổi các phần được cho là vi phạm của Dịch vụ để khiến chúng không vi phạm mà không làm giảm đáng kể hoặc làm suy giảm chức năng của chúng; hoặc (c) thay thế các phần bị cáo buộc vi phạm của Dịch vụ bằng các mục không vi phạm có chức năng tương tự. Nếu chúng tôi xác định rằng các biện pháp đã nêu ở trên không hợp lý về mặt thương mại, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp khoản hoàn trả theo tỷ lệ cho Bạn cho bất kỳ khoản phí trả trước nào mà chúng tôi nhận được theo Thỏa thuận này tương ứng với phần chưa sử dụng của Điều khoản. Biện pháp khắc phục được nêu trong Điều khoản này là Biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn đối với bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc nào của chúng tôi đối với bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào trong trường hợp Bạn bị cấm hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc một phần nào đó dựa trên một yêu cầu được bảo vệ bởi các nghĩa vụ bồi thường của chúng tôi theo Khoản này.

18,5. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy và đối với việc thanh toán các tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ cả bên thứ ba và Ladifire liên quan. Bạn sẽ không, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ladifire, cố gắng, hoặc giải quyết, xử lý hoặc tham gia vào bất kỳ giải quyết hoặc giải quyết đề xuất nào của bất kỳ khiếu nại nào (cho dù cuối cùng đã được xét xử hay nói cách khác) đối với Bạn, nếu kết quả giải quyết hoặc giải quyết đó trong bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với Ladifire. Với điều kiện là điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này, h

19. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

19.1. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi, và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Các bên đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc đối tượng của nó, sẽ phải chịu sự phán quyết độc quyền của Trung tâm Trọng tài Việt Nam theo Đạo luật Trọng tài (Điều 387 của Luật pháp Việt Nam ) và các quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Việt Nam có hiệu lực tại thời điểm tranh chấp. Ladifire sẽ giữ quyền, theo lựa chọn của mình và vì lợi ích riêng của mình, để khởi kiện hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ tại Tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú.

20. Miễn trừ của Hội đồng xét xử

20.1. Bạn và Ladifire từ bỏ các quyền của họ (nếu có thể) cho một phiên tòa bởi bồi thẩm đoàn liên quan đến tất cả các khiếu nại và nguyên nhân hành động (bao gồm cả yêu cầu phản tố) liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này. Việc từ bỏ này cũng sẽ được áp dụng cho mọi sửa đổi hoặc sửa đổi tiếp theo đối với Thỏa thuận này.

21. Không có hoạt động lớp

21.1. Tất cả các khiếu nại giữa các bên, bao gồm các công ty mẹ và các công ty con được đề cập trong các điều 2.5 và 2.6 ở trên, liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được khởi kiện riêng lẻ và Bạn sẽ không hợp nhất hoặc tìm cách đối xử với bất kỳ khiếu nại nào đối với Dịch vụ.

22. Miễn trừ tuân thủ Thỏa thuận này

22.1. Bất cứ lúc nào, chúng tôi không thi hành bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu nào của Thỏa thuận hoặc không yêu cầu, bất kỳ lúc nào, bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, sẽ không từ bỏ nghĩa vụ của bạn tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận hoặc khả năng của chúng tôi để thực thi từng điều khoản như văn bản.

22.2. Bất kỳ và tất cả các miễn trừ của một trong hai bên theo bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc yêu cầu nào của Thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực đối với Bên kia nếu nó được viết và ký bởi một nhân viên có thẩm quyền của Bên đó, và bất kỳ sự từ bỏ bằng văn bản nào đó sẽ không cấu thành từ bỏ bất kỳ nghĩa vụ trong tương lai để tuân thủ quy định, điều kiện hoặc yêu cầu đó.

23. Phân công và ủy quyền

23.1. Không Bên nào có thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Mặc dù đã nói ở trên, cả hai bên có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận liên quan đến hợp nhất, sáp nhập, mua lại hoặc bán đáng kể tất cả tài sản, cổ phần hoặc hoạt động của họ mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

24. Mối quan hệ của các bên

24.1. Theo các điều khoản trái ngược trong tài liệu này, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ được giải thích hoặc hiểu để tạo ra một quan hệ đối tác, đại lý, một chủ lao động, chủ lao động chung hoặc bất kỳ loại quan hệ lao động nào khác giữa các bên theo đây hoặc để áp đặt trách nhiệm pháp lý cho mối quan hệ đó khi một trong hai bên. Cả hai bên sẽ không có quyền, quyền hạn hoặc quyền hạn để tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào thay mặt, để chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào, hoặc ràng buộc bên kia.

25. Sống sót

25.1. Các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này mà theo bản chất của chúng là nhằm tồn tại chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản giới hạn bồi thường và trách nhiệm pháp lý được quy định trong Thỏa thuận này, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận.

26. Bảo mật / Bảo vệ dữ liệu

26.1. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết chi tiết về thực tiễn bảo mật của chúng tôi đối với dịch vụ Ladifire. Bạn thừa nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn có thể xử lý thông tin được coi là Dữ liệu Cá nhân và / hoặc Thông tin Dữ liệu Cá nhân được coi là nhạy cảm theo luật áp dụng cho Bạn. Bạn thừa nhận rằng Bạn phải chịu trách nhiệm duy nhất và duy nhất thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết trên trang web / ứng dụng của bạn và để có được bất kỳ sự đồng ý nào mà Bạn có nghĩa vụ pháp lý phải có được từ người dùng / khách hàng của bạn.

26.2. Bằng cách chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận này, bao gồm cả các phụ lục của nó, Bạn thừa nhận đại diện và bảo đảm rằng Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn đối với luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư và Bạn sẽ bồi thường cho các bên Bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến vi phạm luật áp dụng đó trong việc sử dụng Dịch vụ.

26.3. Chính sách bảo mật trên trang web / ứng dụng của bạn: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về việc bạn không cung cấp chính sách bảo mật đầy đủ về mặt pháp lý tiết lộ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Việc không thực hiện chính sách bảo mật tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành trên trang web / ứng dụng của bạn có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

CÁC VẬT LIỆU LIÊN KẾT TRÊN TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ Ladifire ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ VẬY. KHÁC ĐỐI VỚI CÁC ĐẢM BẢO TUYỆT VỜI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DIỆN 10 CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, Ladifire TẠI ĐÂY KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO NÀO, KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO, ĐỂ KIẾM ĐƯỢC TỪ CHỐI TRÊN ĐÂY. MỤC ĐÍCH, HOẶC VI PHẠM QUYỀN LỢI QUYỀN KHÁC. THÊM HOẶC DỊCH VỤ HOẶC RATNG CÁC DỊCH VỤ S ER KHÔNG CÓ L ERI HOẶC CUNG CẤP KẾT QUẢ CERTAIN.

BẠN VÀO VIỆC CHẤP NHẬN RATNG BẠN ĐÃ ĐỌC HỢP ĐỒNG NÀY, HIỂU R IT NÓ, VÀ ĐỒNG Ý ĐỂ TRỞ THÀNH BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NÓ.